Nabovarsel

Bispevika syd

Prosjektinformasjon og kontakt
Prosjektinformasjon og kontakt
SISTE VARSEL

05.12.2022

Vinterrapport fra byggeplassen i Bjørvika

På OSUs byggeplass i Bispevika Syd i Bjørvika er tre prosjekter i gang: Clemenskvartalet (tomt B8a), Vannkunsten Syd (B6b) og Mariakvartalet (tomt B8b).Clemenskvartalet står allerede ferdig i 1. kvartal 2023. Her er de støyende arbeidene så og si ferdige.

For de to andre prosjektene, ønsker vi med dette å informere om aktivitet og fremdrift i høst:

Vannkunsten Syd.

Underforskaling er kommet i gang og oppstart av selve kjellerkonstruksjonen er veldig nært forestående.


Tomten er nå utstyrt med lys for å kunne jobbe trygt. Det meste av belysningen styres av timer og skrus av om natten. Det er bare å ta kontakt dersom noe av lyset blir til sjenanse på kvelds- eller nattetid. Videre rigges det for drift i vinterstid. Prosjektet nærmer seg snart en ny fase, nå som grunnarbeider blir ferdigstilt tidlig på nyåret. Det vil hjelpe på den generelle støybelastningen fra byggeplassen.


Når det gjelder aktiviteter fra byggeplassen gjennom julen, vil det bli trappet noe ned inn mot jul. De aller fleste tar fri i hele uke 52, noen også i uke 1. De som har ønsket å jobbe i uke 52, driver med arbeider som er skånsomme for våre naboer. Så vi håper dere får litt julefred.


Arbeider med kjeller:

- Boring og montering av peler pågår. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i januar 2023. Deler av dette arbeidet er støyende arbeider.

- Uke 44: Hulldekker og betongarbeider for første del av kjeller starter.

- Uke 50: Kran nummer to monteres i midten av desember.

-Uke 51: Kun lettere arbeider med sveising og kraning av stålkjerner, boremaskiner tar ferie, støpearbeidene og hulldekker tar ferie.

-Uke 1-5. Arbeider med fjerning av rampe og siste pelene under innkjøringen. Deler av dette arbeidet vil være støyende. Det gjelder fjerning av betong, ramming av 12 rør til peler og resterende montasje av tetteskott (ca. 15timer fordelt i etapper).

-Uke 3: Hulldekker og betongarbeider for andre del av kjelleren starter.

Betongjobben vil pågå til over sommeren 2023.


Angående støyende arbeider:
Prosjektet har fått dispensasjon fra støyforskriften i Oslo til:

- Støyende arbeider på mandag til fredag i perioden 30.11.2022 til 31.01.2023, i tidsintervallet kl. 07.00 til 19.00. (Referansenummer: 22/51986)

Vi ønsker å benytte anledningen til å oppklare en mulig misforståelse i tidligere tekst. Begrepet støyende arbeid og sterkt støyende arbeid er definert av en målt grenseverdi. At det ikke skal være støyende arbeid betyr dessverre ikke at det ikke skal foregå noe type arbeid. Det vil altså foregå arbeider også på lørdager. Alle arbeider medfører naturlig noe lyd som kan oppfattes til sjenanse. Disse arbeidene skal være under gitte grenser for støy.


Tiltak vi gjør for å redusere ulempene:

-Siste del av støyende arbeider er skjøvet over på nyåret så det ikke skjer mellom jul og nyttår. Her vil støyen komme i korte perioder.
- Det vil ikke pågå støyende arbeider som krever disp, i helgene. Det er ingen aktivitet på helligdager.

-Arbeidet planlegges slik at mest støyende arbeider blir utført i perioder på døgnet som er minst sårbar for de som blir berørt.

-Faste pauser fra 10:00-10:30 og 14:00-14:30.


De stedlige grunnforholdene gir trolig langt mindre støy enn det man normalt forventer ved boringen av peler. Vi håper dette ikke blir til stor sjenanse for våre naboer. Naboer kan kontakte Bydel Gamle Oslo på tlf. 21 80 21 80 eller postmottak@bgo.oslo.kommune.no om man har spørsmål til regelverket eller dispensasjonen som er gitt.


Mariakvartalet.

Her kommer et boligkvartal med 240 boliger og en frodig byhage i midten. Prosjektet tegnes av Lund + Slaatto Arkitekter.

Fremdrift:

Den østre delen av tomten er påbegynt. Vi er dermed inne i en teknisk krevende fase med avstivning av spunten i flere nivåer sammen med arkeologi og med vinterdrift. Det er nylig gjort flere funn av nye båter i tomten. Funnene bekrefter at den spennende historiske lokasjonen for Mariakvartalet.

- Videre utgraving av tomten med arkeologiske undersøkelser vil pågå frem til 2. kvartal 2023.

Prosjektet er i henhold til planlagt fremdrift.Eldre varsler

02.04.2024

Ny kran på byggeplassen monteres i uke 14

05.02.2024

Støpearbeid utover ordinær arbeidstid onsdag 7. februar

15.01.2024

Byggeplasstiltak i vintermånedene

15.09.2023

Høstrapport fra byggeplassen for Mariakvartalet i Bispevika syd, Bjørvika.

02.02.2023

Februar rapport fra byggeplassen

10.10.2022

Høstrapport fra byggeplassen i Bjørvika

04.07.2022

Sommerrapport fra byggeplassen

05.05.2022

Arbeider på byggeplassen i Bjørvika i mai

04.03.2022

Informasjon og foreløpig fremdriftsplan for tomt B8b i Bjørvika

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Vannkunsten Syd (tomt B6b)

25.02.2022

Foreløpig fremdriftsplan for Clemenskvartalet, tomt B8a
Se eldre varsler